; ; Solicita oferta

CONTRACT
de comercializare a pachetelor de servicii turistice
Nr. _______din  data de ________
I. Părţile contractante:
I.1. Societatea SC Investco Management SRL, cu sediul în Cluj-Napoca, str.Avram Iancu nr.28 ap.7, număr de înregistrare la registrul comerţului J12/432/1994, cod de înregistrare fiscală RO5227560, cont bancar RO47BTRL01301202940241xx, deschis la Banca Transilvania, titulară a Licenţei de turism nr. 1245/26.08.2019, pentru Agenţia: City Travels, reprezentată prin Carmen Ramona Pop, în calitate de administrator, denumită în continuare Agenţia
şi
I.2. turistul/reprezentantul turistului, domnul/doamna _________________________, domiciliat/ domiciliată in loc______________________, telefon_______________________, avand CNP __________________________________, cartea de identitate seria ____, nr. _________, eliberata de __________________, la data de _____________, denumit in continuare Turistul au convenit la incheierea prezentului contract, in urmatoarele conditii:

II. Obiectul contractului
II.1.Obiectul contractului îl constituie vânzarea de către Agenţie a pachetului de servicii turistice înscris în voucher, bilet de odihnă, tratament, bilet de excursie, alt înscris anexat prezentului contract şi eliberarea documentelor de plată şi călătorie. Pentru aceste activitati, Agentia actioneaza in calitate de Agentie de Tursim Organizatoare, in intelesul normelor legale in vigoare.
II.2.Pachetul de servicii furnizat va avea urmatoarele caracteristici:
(i) [destinaţia (destinaţiile) călătoriei, itinerariul şi perioadele sejurului, cu datele corespunzătoare şi, în cazul în care cazarea este inclusă, numărul de nopţi incluse; informatii cu privire la necesitatea detinerii de pasaport/viza, termenul aproximativ de obtinere a vizei, informatii privind formalitatile legate de strainatate]
(ii) [mijloacele de transport, caracteristicile şi categoriile acestora, locurile, datele şi orele de plecare şi de întoarcere, duratele şi locurile opririlor intermediare şi ale legăturilor de transport. În cazul în care nu este încă stabilită ora exactă, ora aproximativă de plecare şi de întoarcere;]
(iii) [locaţia, principalele caracteristici şi, după caz, categoria turistică a unităţilor de cazare conform normelor din ţara de destinaţie;]
(iv) [serviciile de masă oferite;]
(v) [vizitele, excursiile sau alte servicii incluse în preţul total convenit al pachetului;]
(vi) [dacă este cazul, faptul că oricare dintre serviciile de călătorie vor fi furnizate călătorului ca parte a unui grup şi, în acest caz, în măsura posibilului, dimensiunea aproximativă a grupului + dimensiunea minima a grupului, care daca nu se intruneste nu se mai furnizeaza pachetul de calatorie]
(vii) [dacă posibilitatea călătorului de a beneficia de alte servicii turistice depinde de comunicarea orală efectivă, limba în care vor fi furnizate serviciile respective]
(viii) [daca e cazul, situaţia în care călătoria sau vacanţa este adaptată în general pentru persoanele cu mobilitate redusă şi informaţii precise privind gradul de adecvare a călătoriei sau vacanţei, luând în considerare nevoile călătorului]
(ix) [Alte cerinte speciale ale călătorului pe care agenţia de turism organizatoare le-a acceptat]
II.3.Caracteristicile pachetului de servicii de calatorie, cat si precizarea calitatii Agentiei in relatia cu calatorul se pot regasi si in Bonul de comanda, in aceasta situatie bonul de comanda fiind parte integranta a prezentului contract.

III. Încheierea contractului
III.1. Contractul se încheie, după caz, în oricare din următoarele situaţii:
III.1.1. în momentul semnării lui de către Turist sau prin acceptarea condiţiilor contractuale de servicii turistice, inclusiv în cazul celor achiziţionate la distanţă prin mijloace electronice; III.1.2. în momentul în care Turistul primeşte confirmarea scrisă a rezervării de la Agenţie. Este responsabilitatea Agenţiei de a informa Turistul prin orice mijloace convenite în scris cu acesta (telefon, mail, fax etc.) dacă rezervarea pe care a solicitat-o s-a confirmat. Pentru procesarea unei rezervări de servicii, Agenţia poate solicita un avans de până la 80% din preţul pachetului sau plata integrală a contravalorii pachetului, în funcţie de data la care turistul solicită serviciile.
III.1.3. in momentul achitarii avansului, conform facturii care face referire la acest contract.
III.1.4. în momentul eliberării documentelor de călătorie (voucher, bilet de odihnă şi/sau tratament, bilet de excursie etc.), inclusiv în format electronic, în cazul în care pachetele de servicii turistice fac parte din oferta standard a Agenţiei sau există deja confirmarea de rezervare din partea altor prestatori.
III.2. In cazul in care prezentul contract este pus integral la dispozitia Turistului sub forma de catalog, pliant, alte inscrisuri, site-ul Agentiei sau alte mijloace de comunicare electronica (e-mail, fax, etc), obligatia de informare a Turistului este considerata indeplinita prin inscrierea acestei informatii in oricare dintre documentele de calatorie sau documentele fiscale furnizate Turistului, nefiind necesara incheierea in forma scrisa a contractului de comercializare a pachetelor de servicii de calatorie, respectiv daca contractul prezentat Turistului in modalitatile prevazute mai sus, contine informatiile prevazute la art. 7 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2018 republicata privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii de calatorie.
III.3. Contractul încetează de drept odată cu finalizarea prestării efective a pachetului de servicii turistice înscris în documentele de călătorie.

IV. Preţul contractului şi modalităţi de plata
IV.1. Preţul contractului este de […] şi se compune din costul serviciilor turistice efective, comisionul Agenţiei şi TVA. Dacă preţul nu este specificat în prezentul contract, atunci acesta este specificat în bonul de comandă (dacă există), in alte documente de călătorie, cataloage, pliante, alte înscrisuri puse la dispoziţie Turistului, site-ul Agenţiei, alte mijloace de comunicare electronică şi/sau pe factură.
IV.2. Modalităţi de plată:
IV.2.1. In situatiile in care se emite un bon de comanda, modalitatea in care Turistul va achita pretul va fi prevazuta in cuprinsul acestui bon.
IV.2.2. La incheierea contractului, Agentia poate solicita plata unui avans din pretul stabilit, sau, dupa caz, plata integrala a contravalorii pachetului de servicii.
IV.2.3. In situatia in care in bonul de comanda este prevazuta o alta modalitate de plata decat cea din contract, se aplica exclusiv conditiile de plata stipulate in bonul de comanda.
IV.3. Plata serviciilor turistice externe aferente contractului se poate efectua într-o singură monedă, în valuta specificată în contract sau în RON la cursul de referinta al Bancii Transilvania din ziua emiterii facturii.

V. Drepturile şi obligaţiile Agenţiei
V.1.Agenţia se obligă să furnizeze Turistului un bon de comandă, numai în situaţia solicitării unor pachete de servicii turistice care nu fac parte din oferta proprie/standard a Agenţiei şi care necesită confirmarea rezervării din partea altor prestatori. În cazul solicitării unor pachete de servicii turistice care se regăsesc în oferta proprie a Agenţiei sau în cazul în care există deja confirmare asupra rezervării din partea altor prestatori, Agenţia poate furniza turistului un bon de comandă, dacă consideră necesar.
V.2.Agentia isi rezerva dreptul de a modifica unilateral clauzele prezentului contract inainte de inceperea executarii pachetului, daca aceste modificari sunt nesemnificative si a informat Turistul cu cel putin 24 de ore inainte de data inceperii calatoriei.
V.3.In cazul modificarii semnificative a uneia dintre prevederile esentiale ale contractului, inainte de inceperea executarii pachetului, cum ar fi: principalele caracteristici ale serviciilor de calatorie, modificarea locului de cazare, majorarea pretului cu peste 8% sau daca nu se pot indeplini cerintele speciale ale calatorului pe care Agentia le-a acceptat, etc. aceasta are obligatia de a informa Turistul cu cel putin 20 zile inainte de data inceperii calatoriei.
V.4.În cazurile prevăzute la art. 5.7.2 si 5.7.3 informarea se va face în timp util pentru a permite Turistului să decidă începerea călătoriei.
V.5.În cazul achiziţionării unui pachet de servicii turistice având în componenţă şi asigurarea transportului pe cale aeriană, transportatorul aerian, fără a cere acordul Agentiei care derulează programul turistic, are dreptul de a modifica orele de zbor. Prin urmare, Agenţia nu este răspunzătoare pentru decolarea/aterizarea avioanelor la o altă oră decât cea înscrisă în programul turistic. Pentru aceste întârzieri, compania aeriană este obligată să asiste turiştii conform Regulamentului (CE) nr. 261/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 februarie 2004 de stabilire a unor norme comune în materie de compensare şi de asistenţă a pasagerilor în eventualitatea refuzului la îmbarcare şi anulării sau întârzierii prelungite a zborurilor şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 295/91, implementat prin Hotărârea Guvernului nr. 1912/2006. Orice
problemă privind operarea zborului şi acţiunile adiacente acestuia intră în competenţa şi responsabilitatea transportatorului, biletul de avion reprezentând contractul între pasager şi transportator. În cazul acestor pachete de servicii turistice, ziua de plecare şi ziua de sosire nu sunt considerate zile turistice, acestea fiind destinate transportului. In cazul anularii zborului ca urmare a insolvabilitatii, falimentului, lichidarii sau incapacitatii de plata a Transportatorului Aerian, Agentia va depune toate diligentele si va actiona cu buna-credinta pentru a oferi alternative pentru efectuarea serviciilor. Cu toate acestea, Agentia este exonerata de orice raspundere pentru eventualele prejudicii, de orice natura, cauzate calatorilor, aceste daune fiind imputabile companiei aeriene in baza Regulamentului Parlamentului European nr. 261/04 implementat prin HG nr. 1912/2006.
V.6.În situaţia achiziţionării unui produs de tip croazieră, linia de croazieră poate modifica, din motive ce ţin de siguranţa navigării, numărul cabinei şi locaţia acesteia pe punţi (o punte inferioară, una superioară, mai spre pupa sau spre prova etc.), doar cu o cabină de aceeaşi categorie ca cea rezervată iniţial, caz în care Turistul nu va fi despăgubit în niciun mod având în vedere că este vorba de acelaşi tip de cabină ca şi cel rezervat.
V.7.Agentia poate modifica pretul contractului in sensul majorarii sau micsorarii, dupa caz, aratand totodata modul de calcul al majorarilor sau micsorarilor de pret ale contractului. Majorarile de preturi sunt posibile numai ca o consecinta directa a schimbarilor legate de cel putin unul dintre urmatoarele aspecte si numai daca modificarea are loc ca urmare a schimbarilor legate de:
V.7.1. pretul transportului de pasageri care rezulta din costul carburantilor sau al altor surse de energie;
V.7.2. nivelul taxelor sau al comisioanelor aplicabile serviciilor de calatorie incluse in contract, impuse de parti terte care nu sunt direct implicate in executarea pachetului, inclusiv taxele turistice, taxele de aterizare sau comisioanele de imbarcare sau debarcare in porturi si aeroporturi; sau
V.7.3. cursul de schimb relevant pentru pachetul respectiv.
V.8.Preturile stabilite in contract pot fi majorate, numai daca Agentia trimite Turistului o notificare clara si inteligibila privind aceasta crestere, insotita de o justificare a cresterii respective si de un calcul, pe un suport durabil, cu cel putin 20 de zile inainte de inceperea executarii pachetului.
V.9.Atunci cand o parte semnificativa din serviciile de calatorie nu poate fi executata astfel cum s-a convenit prin prezentul contract, Agentia ofera, fara costuri suplimentare pentru Turist, servicii alternative corespunzatoare pentru continuarea derularii pachetului, pe cat posibil echivalente sau de mai buna calitate decat cele specificate in contract, inclusiv in cazul in care intoarcerea Turistului la locul de plecare nu este asigurata astfel cum s-a convenit. In cazul schimbarii cazarii, se considera a fi serviciu alternativ corespunzator pentru continuarea derularii pachetului oferirea cazarii in aceeasi locatie, in cea mai apropiata varianta fata de cea initiala.
V.10. In cazul in care serviciile alternative propuse, conform art. 5.9., au drept consecinta un pachet de o calitate mai scazuta decat cea specificata in prezentul contract, Agentia acorda Turistului o reducere adecvata a pretului.
V.11. Turistul poate respinge serviciile alternative propuse, conform art. 5.9., doar in cazul in care acestea nu sunt comparabile cu ceea ce s-a convenit prin prezentul contract sau reducerea de pret acordata este inadecvata.
V.12. Daca este imposibil sa se furnizeze servicii alternative sau Turistul respinge serviciile alternative propuse in conformitate cu art 5.9 din prezentul contract, Turistul are dreptul, dupa caz, la reducerea pretului si/sau la despagubiri fara a rezilia contractul de servicii privind pachetul de calatorie.
V.13. Daca pachetul include transportul de pasageri, Agentia asigura de asemenea, in cazurile mentionate la art. 5.11 si 5.12 din prezentul contract, repatrierea Turistului cu transport echivalent fara intarzieri nejustificate si fara costuri suplimentare pentru Turist, Turistul urmand totodata sa beneficieze de drepturile prevazute la art. 14 al. 16-18 din OG 2/2018.
V.14. Agentia este răspunzătoare pentru buna executare a obligaţiilor asumate prin contract, cu excepţia următoarelor cazuri:
V.14.1. când neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă a obligaţiilor asumate prin contract se datorează Turistului;
V.14.2. când neîndeplinirea obligaţiilor se datorează unor cauze de forţă majoră sau unor împrejurări pe care nici Agentia, nici prestatorii de servicii nu le puteau prevedea sau evita, inclusiv, dar fără a se limita la: modificarea companiei aeriene, de orar sau de itinerar, întârzieri în traficul mijloacelor de transport, defectarea mijlocului de transport, accident, blocaje, lucrări sau reparaţii pe drumurile publice), neîndeplinirea grupului minim ca urmare a unor renunţări de ultimă oră sau a neobţinerii vizelor pentru toţi participanţii. Agentia nu este răspunzătoare pentru prejudiciile cauzate Turistului ca urmare a întârzierilor curselor (inclusiv charter), a pierderii de bagaje şi a altor împrejurări care revin exclusiv în sarcina transportatorului în temeiul actelor normative specifice;
V.14.3. când neîndeplinirea obligaţiilor se datorează unui terţ care nu are legătură cu furnizarea serviciilor prevăzute în contract, iar cauzele care au determinat neîndeplinirea obligaţiilor au un caracter imprevizibil şi inevitabil.
V.15. Agenţia are obligaţia să furnizeze în scris Turistului sau prin orice mijloace de comunicare electronice convenite în scris cu Turistul (e-mail, fax, sms etc.), cu minim 3 zile inainte de data inceperii calatoriei, următoarele informaţii:
V.15.1. orarele, locurile escalelor şi legăturile, precum şi, după caz, locul ce urmează să fie ocupat de turist în fiecare dintre mijloacele de transport incluse;
V.15.2. denumirea, sediul/adresa, numerele de telefon şi de fax, adresele de e-mail ale reprezentanţei locale a organizatorului şi/sau a intermediarului ori, în lipsa acestora, un număr de apel de urgenţă care să îi permită contactarea organizatorului şi/sau a intermediarului;
V.15.3. pentru călătoriile minorilor neînsoţiţi de părinţi, informaţii care să permită părinţilor stabilirea unui contact direct cu copilul sau cu responsabilul de la locul cazării copilului;
V.16. Agenţia parte în contract este obligată să acorde prompt asistenţă Turistului aflat în dificultate, în cazul situaţiilor de forţă majoră sau al unui eveniment pe care nici Agenţia, nici furnizorul sau prestatorul de servicii, cu tot efortul depus, nu îl puteau prevedea sau evita.

VI. Drepturile şi obligaţiile Turistului
VI.1. În cazul în care Turistul nu poate să participe la călătoria turistică independent de motivele care stau la baza imposibilităţii de participare, acesta poate să cesioneze contractul unei terţe persoane care îndeplineşte toate condiţiile aplicabile pachetului de servicii turistice contractat, cu obligaţia de a anunţa în scris Agenţia cu cel puţin 7 zile înainte de inceperea executarii pachetului. În acest caz, între Turistul care nu poate participa la călătoria turistică contractată (cedentul), terţa persoană (cesionarul) şi Agenţia (debitor cedat) urmează a se încheia un contract de cesiune cu privire la pachetul de servicii turistice contractate şi cesionate. Turistul care cedează pachetul său de servicii, precum şi cesionarul sunt responsabili în mod solidar la plata preţului călătoriei şi a eventualelor costuri suplimentare apărute cu ocazia acestei cedări. Responsabilitatea incheierii
contractului de cesiune nu revine niciodata Agentiei.
VI.2. Pentru calatoriile individuale, in cazul in care mijlocul de transport este avionul, transferul contractului poate fi efectuat numai respectand conditiile de renuntare ale biletului de avion. De asemenea, pentru calatoriile care necesita indeplinirea unor conditii speciale (de ex.obtinerea vizei turistice), se va tine seama de acestea pentru cesiunea contractului. Responsabilitatea încheierii contractului de cesiune revine, după caz, fie cedentului, fie cesionarului, şi niciodată agenţiei de turism (debitorului cedat).
VI.3. În cazul sejururilor de odihnă şi/sau de tratament cu locul de desfăşurare în România, Turistul are obligaţia să respecte următorul program de acordare a serviciilor: cazarea se face, de regulă, la ora 18:00 a zilei de intrare şi se termină, de regulă, la ora 11:00 a zilei de ieşire înscrise pe documentele de călătorie (voucher, bilet de odihnă şi/sau tratament, bilet de excursie etc.).
Eventualele costuri suplimentare generate de neeliberarea spaţiilor de cazare până cel târziu la orele specificate mai sus cad în sarcina exclusivă a Turistului.
VI.4. În cazul în care preţurile stabilite în contract sunt majorate cu peste 8%, indiferent de motivele majorării, Turistul poate rezilia/denunţa unilateral contractul fără nicio obligaţie faţă de Agenţie, acesta având dreptul la rambursarea imediată de către Agenţie a sumelor plătite, inclusiv comisionul.
VI.5. Turistul va comunica Agenţiei în termen de 5 zile calendaristice de la primirea înştiinţării prevăzute la art. 5.3. privind modificarea prevederilor esenţiale ale contractului sau în timp util înainte de începerea călătoriei, iar în cazul în care se aplică clauzele prevăzute în art. 5.14.2. si 5.14.3., hotărârea sa de a opta pentru:
VI.5.1. rezilierea/denunţarea unilaterală a contractului fără plata penalităţilor; sau
VI.5.2. acceptarea noilor condiţii ale contractului.
VI.6. In cazul in care Turistul nu comunica Agentiei optiunea sa in termenul prevazut mai sus din prezentul punct, se considera ca toate modificarile au fost acceptate de catre Turist, conform noilor conditii si Turistul nu poate solicita despagubiri ulterioare datorate modificarilor de acest tip.
VI.7. În cazul în care Turistul decide să participe la călătoria asupra căreia s-au operat modificări în condiţiile art. 5.3. se consideră că toate modificările au fost acceptate şi Turistul nu poate solicita despăgubiri ulterioare datorate modificărilor de acest tip.
VI.8. În cazul în care Turistul reziliază/denunţă unilateral contractul în temeiul art. 6.5.1. sau Agenţia anulează călătoria turistică înaintea datei de plecare, Turistul are dreptul:
VI.8.1. să accepte la acelaşi preţ un alt pachet de servicii turistice de calitate echivalentă sau superioară, propus de Agenţie;
VI.8.2. să accepte un pachet de servicii turistice de calitate inferioară propus de Agenţie, cu rambursarea imediată a diferenţei de preţ, în sensul rambursării diferenţei de preţ dintre cele două pachete turistice, la momentul încheierii noului contract de prestare de servicii;
VI.8.3. să i se ramburseze imediat toate sumele achitate în virtutea contractului.
VI.9. În cazul mentionat la art. 6.8.3., Turistul are dreptul să solicite Agenţiei şi o despăgubire, al cărei cuantum poate fi stabilit prin acordul comun al părţilor sau în baza unei hotărâri a instanţei de judecată, pentru neîndeplinirea prevederilor contractului iniţial, cu excepţia cazurilor în care:
VI.9.1. numarul de persoane inscrise pentru participarea la pachetul respectiv este mai mic decat numarul minim stabilit in contract, iar Agentia il instiinteaza pe calator cu privire la incetarea contractului in termenul stabilit in contract, dar nu mai tarziu de:
VI.9.1.1. 20 de zile inainte de inceperea executarii pachetului, in cazul calatoriilor care dureaza mai mult de sase zile;
VI.9.1.2. 7 zile inainte de inceperea executarii pachetului, in cazul calatoriilor care dureaza intre doua si sase zile;
VI.9.1.3. 48 de ore inainte de inceperea executarii pachetului, in cazul calatoriilor care dureaza mai putin de doua zile;
VI.9.2. Agentia nu poate executa contractul din cauza unor circumstante inevitabile si extraordinare astfel cum sunt prevazute la art. 5.14.2.-5.14.3. si instiinteaza calatorul cu privire la incetarea contractului, fara intarziere si inainte de inceperea executarii pachetului;
VI.9.3. anularea s-a facut din vina Turistului.
VI.10. Turistul are dreptul să rezilieze/denunţe unilateral în orice moment, în tot sau în parte, contractul, iar în cazul în care rezilierea/denunţarea unilaterală îi este imputabilă este obligat sa despăgubească Agenţia pentru prejudiciul creat acesteia, conform prevederilor cap. VII, cu excepţia cazurilor de forţă majoră definite conform legii. Despăgubirea se poate ridica la maximul preţului pachetului de servicii turistice contractat.
VI.11. În cazul în care Turistul alege să se mute la un alt hotel decât cel contractat iniţial şi achitat, responsabilitatea financiară a renunţării îi aparţine. Agenţia va rezolva cerinţele Turistului în limita posibilităţilor, eventualele diferenţe de preţ urmând a fi suportate de către Turist.
Dacă Turistul solicită nemotivat schimbarea hotelului, structurii camerelor sau a oricărora dintre servicii, aceasta echivalează cu rezilierea/denunţarea unilaterală a contractului, cu aplicarea penalităţilor prevăzute la cap. VII la momentul respectiv şi încheierea unui nou contract.
VI.12. Turistul este obligat să achite la recepţia unităţii hoteliere taxa de staţiune, taxa de salubritate, precum şi alte taxe locale, fără a putea pretinde despăgubiri sau returnarea sumelor de la Agenţie.
VI.13. Turistul este obligat să prezinte la recepţia unităţii hoteliere actele sale de identitate, precum şi documentul de călătorie eliberat de Agenţie (voucher, bilet de odihnă şi/sau de tratament etc.), în vederea acordării serviciilor turistice. În cazul în care Turistul beneficiază de bilete de odihnă şi tratament, este obligat să prezinte la recepţia unităţii hoteliere bilet de trimitere de la medicul de familie şi dovada plăţii contribuţiilor pentru asigurări sociale, la zi.
VI.14. Turistul ia la cunoştinţă că serviciile pe care le achiziţionează fără ca acestea să facă parte din contractul cu Agentia sunt în stricta responsabilitate a prestatorului local, sunt guvernate de legislaţia ţării de destinaţie, iar Agenţia nu are nicio responsabilitate asupra prestaţiilor în cauză.
VI.15. Dacă pentru efectuarea călătoriei este necesară îndeplinirea de către Turist a unor formalităţi suplimentare (de exemplu, călătoria împreună cu minori, situaţia în care numele turistului este schimbat ca urmare a căsătoriei/desfacerii ei etc.), acesta are obligaţia de a îndeplini toate cerinţele legale. Pentru o informare optimă, Agenţia recomandă şi consultarea site-ului Poliţiei de Frontieră http://www.politiadefrontiera.ro. De asemenea, in cazul calatoriei in anumite destinatii care necesita obtinerea unei vize, Agentia recomanda consultarea site-ului: http://www.mae.ro/node/1422, pentru informatii complete privind regimul vizelor. În cazul în care Turistul nu îşi respectă obligaţia de a se informa cu privire la formalităţile suplimentare necesare în vederea efectuării călătoriei care nu sunt în sarcina Agenţiei (de exemplu, în cazul călătoriei cu minori, împuternicire din partea părintelui sau reprezentantului legal ce nu îl însoţeşte sau orice alte documente suplimentare – enumerarea fiind exemplificativă), Agenţia este exonerată de orice răspundere în cazul imposibilităţii efectuării călătoriei.
VI.16. Turistului ii este recomandat sa contacteze Agentia cu 24 de ore inainte de plecare pentru reconfirmarea detaliilor de imbarcare (orar de zbor, loc de imbarcare, etc.)
VI.17. În cazul în care o singură persoană angajează servicii pentru un număr mai mare de turişti, condiţiile contractuale se extind în mod automat asupra întregului grup pentru care au fost achitate serviciile.
VI.18. Turistul este obligat să folosească mijloacele de transport, camera de hotel şi bunurile din dotarea acesteia ca un bun proprietar şi potrivit destinaţiei lor. Agenţia nu se face vinovată de eventualele pagube produse sau vătămări suferite de turist ca urmare a nerespectării acestui alineat.
VI.19. Turistul are obligaţia să respecte locul, data şi ora plecării atât la dus, cât şi la întors, precum şi locurile, datele şi orele stabilite pe parcursul programului turistic contractat. Toate cheltuielile şi daunele produse ca urmare a nerespectării de către Turist a prevederilor privind locurile de întâlnire şi orarele vor fi suportate de către acesta.
VI.20. În cazul în care Turistul care a intrat pe teritoriul statului în care se realizează pachetul de servicii turistice refuză să se mai întoarcă în România şi autorităţile din ţara respectivă fac cheltuieli de orice natură cu acesta, Turistul respectiv are obligaţia de a suporta toate aceste cheltuieli.
VI.21. Turistul se obliga sa furnizeze oricare si toate documentele si informatiile solicitate de Agentie in vederea efectuarii rezervarilor aferente pachetului de calatorie, intr-un termen ce nu poate depasi 5 zile lucratoare sau, daca situatia o impune, intr-un alt termen comunicat de catre Agentie. Nefurnizarea acestor informatii/documente in termenele prevazute exonereaza Agentia de orice fel de raspundere legala sau contractuala pentru obligatiile care nu au putut fi indeplinite ca urmare a nefurnizarii documentelor/informatiilor solicitate, responsabilitatea apartinand in totalitate Turistului.

VII. Renunţări, penalizări, despăgubiri
VII.1. Turistul poate inceta contractul privind pachetul de servicii de calatorie in orice moment inainte de inceperea executarii pachetului. In cazul in care Turistul renunta din vina sa la pachetul de servicii de calatorie care face obiectul prezentului contract, el datoreaza Agentiei urmatoarele penalizari, cu exceptia situatiilor in care Bonul de comanda prevede alte cote de penalizare, caz in care prevaleaza si se aplica exclusiv penalizarile din Bonul de comanda, si anume:
VII.1.1. In cazul serviciilor turistice externe care includ un bilet de avion pe curse regulate / linie, penalizarile sunt:
VII.1.1.1. 30% daca anularea se face incepand cu momentul rezervarii ferme si pana cu cel putin 90zile inclusiv inainte de data plecarii (zile calendaristice);
VII.1.1.2. 50% daca anularea se face in intervalul 89zile-60zile inclusiv inainte de data plecarii (zile calendaristice);
VII.1.1.3. 70% daca anularea se face in intervalul 59zile-31zile inclusiv inainte de data plecarii (zile calendaristice);
VII.1.1.4. 100% din pretul pachetului de servicii daca:
a. anularea se face intr-un interval mai mic de 31 zile calendaristice inainte de data plecarii sau prin neprezentarea la program;
b. in cazul in care Turistul nu este lasat sa treaca una din frontierele de pe traseul excursiei, din motive care sunt legate exclusiv de persoana sa sau din motive care nu pot fi imputate
Agentiei.
c. in cazul in care Turistul nu ajunge la timp la aeroport sau la locul de plecare/ destinatie, daca nu poate pleca in calatorie pentru ca documentele personale, necesare in vederea efectuarii calatoriei nu sunt conforme normelor legale sau este in imposibilitatea de a parasi teritorului tarii fiind intors de catre politia de frontiera din alte motive, ce tin de persoana acestuia.
VII.1.2. În cazul serviciilor turistice interne, penalizările sunt de:
a. . . . % din preţul pachetului de servicii, dacă renunţarea se face cu mai mult de . . . . . . -. . . . zile calendaristice înainte de data începerii sejurului;
b. . . % din preţul pachetului de servicii, dacă renunţarea se face într-un interval mai mic de . . .- … zile calendaristice înainte de data începerii sejurului;
c. .. . % din preţul pachetului de servicii turistice, în cazul în care turistul a achiziţionat pachetul de servicii turistice din cadrul programului special (de exemplu, Early Booking etc.) . . . . . .- . . . ., indiferent de data la care Turistul solicită renunţarea.
VII.2. În cazul în care Turistul care a contractat un pachet de servicii turistice cu Agenţia şi a achitat un avans nu se prezintă în termenul specificat în bonul de comandă sau în termenul comunicat în scris, pentru a achita ratele aferente sau restul de plată, contractul se consideră reziliat de drept, iar Agenţia are dreptul de a anula rezervările efectuate în beneficiul Turistului cu reţinerea penalizărilor prevăzute la art. 7.1.
VII.3. Pentru biletele de odihnă şi/sau de tratament cumpărate prin organizaţii sindicale, Agenţia va face restituiri numai în baza cererilor de renunţare contrasemnate şi ştampilate de reprezentantul organizaţiei sindicale.
VII.4. Agentia este exonerata de orice raspundere in cazul in care dupa inceperea calatoriei, serviciul de graniceri/politia de frontiera sau alta autoritate competenta refuza sa acorde Turistului dreptul de iesire/tranzit/intrare pe teritoriul unui stat, necesar pentru efectuarea serviciilor de calatorie. Turistului i se va retine in aceasta situatie contravaloarea totala a pachetului de servicii de calatorie.
VII.5. Penalizarile echivalente cu 100% din pret se aplica si in cazul in care Turistul nu ajunge la timp la aeroport, in portul de imbarcare sau la locul de plecare/destinatie, daca nu poate pleca in calatorie pentru ca documentele personale necesare in vederea efectuarii calatoriei nu sunt conforme normelor legale sau este in imposibilitatea de a parasi teritoriului tarii, din alte motive ce tin de persoana acestuia.
VII.6. Turistul trebuie să depună în scris cererea de renunţare la pachetul de servicii turistice la Agenţia la care a achitat serviciile. În caz contrar, cererea de renunţare nu este luată în considerare.
VII.7. Agentia va acorda despagubiri adecvate in functie de neconformitatile constatate sau gradul de nerespectare a obligatiilor din contract. Valoarea maxima a despagubirii acordate de Agentie nu poate depasi pretul total al pachetului de servicii de calatorie.
VII.8. Agenţia nu răspunde în situaţii de grevă, conflicte politice şi de război, catastrofe, de pericol public, atac terorist, embargou internaţional, precum şi în cazul în care companiile aeriene stabilesc limite de răspundere. Toate aceste situaţii care nu sunt imputabile niciunei părţi se consideră situaţii de forţă majoră şi exonerează de răspundere Agenţia.
VII.9. Toate penalitatile aplicate se vor retine de catre Agentie din avansul sau pretul total al pachetului de servicii de calatorie achitat de calator, fara a fi necesara interventia instantelor de judecata.
VII.10. In cazul achizitionarii unui pachet de servicii de calatorie avand in componenta si asigurarea transportului pe cale aeriana, transportatorul aerian, fara a cere acordul Agentiei care deruleaza programul de calatorie, are dreptul de a modifica orele de zbor. Prin urmare, Agentia nu este raspunzatoare pentru decolarea/aterizarea avioanelor la o alta ora decat cea inscrisa in programul de calatorie. Pentru aceste intarzieri, compania aeriana este obligata sa asiste calatorii conform Regulamentului (CE) nr. 261/2004 al Parlamentului European si al Consiliului din 11 februarie 2004 de stabilire a unor norme comune in materie de compensare si de asistenta a pasagerilor in eventualitatea refuzului la imbarcare si anularii sau intarzierii prelungite a zborurilor si de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 295/91, implementat prin Hotararea Guvernului nr. 1.912/2006. Orice problema privind operarea zborului si actiunile adiacente acestuia intra in competenta si responsabilitatea transportatorului, biletul de avion reprezentand contractul intre pasager si transportator. In cazul acestor pachete de servicii de calatorie, ziua de plecare si ziua de sosire nu sunt considerate zile de calatorie, acestea fiind destinate transportului.

VIII. Reclamaţii
VIII.1. Turistul poate solicita asistenta Agentiei, la urmatoarele date de contact:
Telefon: .0264439459
E-mail: contact@citytravels.ro
VIII.2. Turistul va notifica Agentia, in termen de maxim 5 zile, in legatura cu orice neconformitate pe care o constata pe parcursul executarii unui serviciu de calatorie inclus in contractul privind pachetul de servicii de calatorie.
VIII.3. Termenul de solutionare a reclamatiei este de maxim 30 (treizeci) de zile calendaristice de la data inregistrarii de catre Agentie a reclamatiei.
VIII.4. In cazul in care unul dintre serviciile de calatorie nu se executa in conformitate cu cerintele prezentului contract, Agentia remediaza neconformitatea, cu exceptia cazului in care:
VIII.4.1.neconformitatea nu poate fi remediata; sau
VIII.4.2.remedierea implica cheltuieli disproportionate, tinand cont de anvergura neconformitatii si de valoarea serviciilor de calatorie afectate.
VIII.5. In cazul in care Agentia nu remediaza neconformitatea, Turistul are dreptul de a beneficia de o reducere corespunzatoare a pretului pentru orice perioada in care a existat o neconformitate, cu exceptia cazului in care Agentia dovedeste ca neconformitatea este imputabila Turistului, unor terte persoane sau unor cauze imprevizibile si inevitabile.
VIII.6. In cazul in care Agentia nu remediaza neconformitatea intr-un termen rezonabil stabilit de Turist, Turistul poate face el insusi acest lucru si poate solicita rambursarea cheltuielilor necesare. Turistul nu trebuie sa specifice un termen daca Agentia de turism organizatoare refuza sa remedieze neconformitatea sau daca este necesara o remediere imediata.
VIII.7. In cazul in care neconformitatea afecteaza in mod substantial executarea pachetului, iar Agentia a omis sa o remedieze intr-un termen rezonabil stabilit de catre calator, Turistul poate rezilia contractul privind pachetul de servicii de calatorie fara plata unor penalitati de reziliere si, dupa caz, poate sa ceara reducerea pretului si/sau despagubiri.

IX. Asigurări
IX.1. Turistul este asigurat pentru rambursarea cheltuielilor de repatriere şi/sau a sumelor achitate de acesta, în cazul insolvabilităţii sau falimentului Agenţiei, la Societatea de Asigurare German Romanian Assurance, cu sediul în str. Emil Garleanu nr. 11 bl. A8 ap. 49 Bucuresti Poliţa de asigurare nr. 3245 valabilă până la data de 31.12.2022 este afişată pe pagina web a Agenţiei de turism City Travels http://www.citytravels.ro
IX.2. Condiţiile în care Turistul va fi despăgubit de către societatea de asigurare sunt:
IX.2.1. În cazul în care Agenţia nu efectuează repatrierea Turistului, acesta are obligaţia de a anunţa imediat societatea de asigurare prin telefon, fax sau e-mail. În această situaţie societatea de asigurare nu are obligaţia de a achita imediat contravaloarea cheltuielilor de repatriere, ci de a le rambursa după întoarcerea turistului în România, în condiţiile poliţei de asigurare încheiate între Agenţie şi societatea de asigurare.
IX.2.2. În cazul în care Turistul solicită Agenţiei contravaloarea sumelor achitate şi/sau a cheltuielilor de repatriere, acesta trebuie să trimită documentele justificative către Agenţie prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire. Turistul are obligaţia să păstreze fotocopii de pe respectivele documente justificative. Turistul poate solicita Agenţiei rambursarea sumelor achitate şi/sau a cheltuielilor de repatriere în termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data încheierii derulării pachetului de servicii turistice sau de la data repatrierii.
IX.2.3. Turistul are obligaţia de a notifica societăţii de asigurare, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, în legătură cu solicitarea adresată Agenţiei privind rambursarea sumelor achitate şi/sau a cheltuielilor de repatriere, în termen de 5 (cinci) zile calendaristice de la data confirmării de primire prevăzute la pct. 9.2.2.
IX.2.4. În cazul în care, în termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data confirmării de primire a documentelor justificative de către Agenţie, Turistul nu a primit sumele solicitate de la aceasta, are loc evenimentul asigurat.
IX.2.5. În termen de 10 (zece) zile calendaristice de la data producerii evenimentului asigurat, Turistul are obligaţia de a transmite societăţii de asigurare, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, cererea de despăgubire însoţită de documentele justificative.
IX.2.6. Documentele justificative constau în principal în:
IX.2.6.1. contractul de comercializare a pachetului de servicii turistice;

IX.2.6.2. confirmările de primire precizate la pct. 9.2.2, 9.2.3 şi 9.2.5;
IX.2.6.3. fotocopiile de pe documentele de plată a avansului (chitanţe, ordine de plată etc.), în cazul cererilor de rambursare a sumelor achitate de Turist;
IX.2.6.4. fotocopiile de pe documentele de transport şi cazare, în cazul cererilor de rambursare a cheltuielilor de repatriere. Societatea de asigurare are dreptul să solicite Turistului şi alte documente justificative.
IX.2.7. Despăgubirea nu poate depăşi suma achitată de Turist în contractul de comercializare a pachetului de servicii turistice şi nici sumele necesare repatrierii acestuia, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
IX.2.8. Despăgubirea va fi plătită în termen de 30 (treizeci) de zile calendaristice de la data primirii de către societatea de asigurare a documentelor justificative de la Turist.
IX.2.9. În cazul în care, după plata despăgubirii, Agenţia plăteşte debitul către turist, acesta are obligaţia de a restitui asiguratorului despăgubirea primită, în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la data primirii de la Agenţie a sumelor reprezentând debitul.
IX.2.10. Facultativ, Turistul are posibilitatea încheierii unui contract de asigurare, care să acopere taxele de transfer, sau a unui contract de asistenţă care să acopere taxele de repatriere în caz de accidente, de boală sau deces, a unui contract de asigurare pentru bagaje, a unui contract de asigurare pentru servicii medicale la destinaţie ori a unei asigurări storno sau altor tipuri de asigurări de călătorie. Agenţia recomandă încheierea unei asigurări storno pentru acoperirea eventualelor penalităţi de anulare. Turistul se poate informa în agenţii despre cazurile acoperite de asigurarea storno, aceasta putând fi încheiată în agenţia de turism de unde acesta a achiziţionat pachetul de servicii turistice, dacă Agenţia oferă acest tip de serviciu.
IX.3. Agenţia nu se face vinovată de eventuala nerespectare a obligaţiilor stipulate în poliţele de asigurare contractate prin intermediul Agenţiei, deoarece aceasta este doar intermediar între Turist şi asigurator.
IX.4. Punctul de contact central care faciliteaza cooperarea administrativa si supravegherea agentiilor de turism organizatoare, stabilite pe teritoriul Romaniei, care desfasoara activitati in mai  multe state membre:
Ministerul Turismului, Adresa: Bd. Dinicu Golescu nr. 38, sector 1, Bucuresti, Poarta C
Telefon: 004 021 303 78 37, Fax: 004 021 303 78 93
Web: http://turism.gov.ro, E-mail: registratura@mturism.ro

X. Documentele contractului se constituie ca anexă la acesta şi sunt următoarele:
X.1. oferta de servicii turistice transmisa Turistului in scris (informarea precontractuala)
X.2. voucherul, biletul de odihnă/tratament, biletul de excursie, bonul de comandă, după caz;
X.3. programul turistic, în cazul acţiunilor turistice;
X.4. cataloage/pliante/oferte/alte înscrisuri/etc. ale Agenţiei puse la dispoziţia Turistului, în format tipărit sau pe suport electronic.

XI. Procedura de solutionare alternative a litigiilor (“SAL”)
XI.1. Soluționarea alternativă a litigiilor (”SAL”) reprezintă un mecanism alternativ sistemului judiciar, prin care consumatorilor li se oferă posibilitatea de soluționare a litigiilor pe care le pot avea cu comercianții, atunci când se confruntă cu oproblemă legată de achiziționarea unui produs sau serviciu. Astfel, reclamațiile împotriva comercianților sunt prezentate voluntar de către consumatori, urmând a fi soluționate într-un mod independent, imparțial, transparent, rapid și echitabil.
XI.2. Direcția de soluționare alternativă a litigiilor (Direcția SAL) din cadrul Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (”ANPC”), are competența să soluționeze alternativ litigii naționale și transfrontaliere izvorâte din contractele de vânzări sau din contractele de prestări servicii încheiate cu un comerciant care desfășoară activități în România, în sectoarele de activitate în care ANPC este competentă.

XI.3. Cererea de aplicare SAL, Lista de consilieri SAL, Procedura SAL, și legislația aplicabilă poate fi consultată aici -http://www.anpc.gov.ro/categorie/1271/sal.

XII. PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
XII.1. Datele cu caracter personal ale Turistului vor fi prelucrate in conformitate cu dispozitiile Regulamentului (UE) nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date. Turistul va furniza Agentiei datele personale solicitate si este de acord cu prelucrarea acestora in scopul derularii si monitorizarii prezentului Contract de catre Agentie. De asemenea, Turistul, declara ca este titular al drepturilor parintesti si este de acord cu prelucrarea datelor personale ale copiilor minori sub 16 ani care il insotesc, dupa caz.
XII.2. Turistul are dreptul de acces si de informare privind datele personale si dreptul de a corecta/modifica orice astfel de date, dreptul de opozitie, precum si dreptul de a solicita portarea (mutarea) sau stergerea acestora. Daca are intrebari sau cereri cu privire la prelucrarea datelor sale personale, acesta se poate adresa Agentiei utilizand urmatorele date de contact:
contact@citytravels.ro
XII.3. Prelucrarea datelor personale de catre Agentie se va face doar prin personalul propriu si se va limita accesul la acele persoane care indeplinesc, gestioneaza si monitorizeaza obligatiile prevazute in prezentul contract.
XII.4. In vederea indeplinirii obligatiilor contractuale ale Agentiei unele date cu caracter personal ale Turistului pot fi transferate catre terte persoane care presteaza serviciile de transport, cazare, sau alte servicii de calatorie necesare, inclusiv in afara Uniunii Europene, dupa caz, situatie in care vor fi luate toate masurile tehnice rezonabile pentru protejarea acestora. De asemenea, datele cu caracter personal pot fi puse la dispozitia autoritatilor statului roman indreptatite sa solicite si, respectiv, sa primeasca astfel de informatii.
XII.5. Agentia se angajeaza sa adopte masuri de securitate tehnice si organizatorice adecvate pentru a:
XII.5.1. impiedica orice persoana neautorizata sa aiba acces la sistemele informatice de prelucrare a datelor cu caracter personal proprii, cum ar fi:
(a) citire, copiere, modificare sau eliminare a suporturilor de stocare;
(b) divulgarea, modificarea sau stergerea neautorizata a datelor cu caracter personal stocate;
(c) utilizarea neautorizata a sistemelor de prelucrare a datelor prin mijloace de transmisie de date.
XII.5.2. se asigura ca utilizatorii sai autorizati pot accesa numai datele cu caracter personal la care se refera dreptul lor de acces;
XII.5.3. inregistra cand si cui au fost comunicate datele cu caracter personal;
XII.5.4. se asigura ca, in timpul transmiterii de date cu caracter personal si al transportului mediilor de stocare, datele nu pot fi citite, copiate sau sterse fara autorizare;
XII.5.5. delimita zonele de acces astfel incat sa nu fie permis accesul persoanelor neautorizate in locatii/incaperi unde sunt prelucrate date cu caracter personal.
XII.5.6. Datele cu caracter personal vor fi stocate pentru o perioada de maximum 10 ani in bazele de date sau pentru perioade mai mari, doar in situatia in care acest lucru este obligatoriu potrivit unor dispozitii legale.

XIII. Dispoziţii finale
XIII.1. Prezentul contract a fost încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.
XIII.2. Comercializarea pachetelor de servicii turistice se va face în conformitate cu prevederile prezentului contract şi cu respectarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 2/2018, privind pachetele de servicii de calatorie si servicii de calatorie asociata.
XIII.3. Toate unităţile de cazare, precum şi mijloacele de transport sunt clasificate de către organismele abilitate ale ţărilor de destinaţie, conform procedurilor interne şi normativelor locale, acolo unde acestea există, care diferă de la o ţară la alta şi de la un tip de destinaţie la altul.
XIII.4. Turistul declară că Agenţia l-a informat complet cu privire la condiţiile de comercializare a pachetelor de servicii turistice în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2018. Prin semnarea acestui contract sau prin acceptarea pachetelor de servicii turistice, inclusiv în cazul celor achiziţionate la distanţă prin mijloace electronice, turistul îşi exprimă acordul şi luarea la cunoştinţă cu privire la condiţiile generale de comercializare a pachetelor de servicii turistice, în conformitate cu oferta agenţiei de turism.
XIII.5. Turistul declara ca Agentia l-a informat in prealabil cu privire la situatia generala a tarii de destinatie, iar calatorul si-a asumat raspunderea de a verifica alertele de calatorie la www.mae.ro/travel-alerts.
XIII.6. Litigiile apărute între părţi se rezolvă pe cale amiabilă, în caz contrar părţile înţeleg să se adreseze instanţelor de judecată competente.
XIII.7. Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

 

Agenţia de turism                                                                                              Turistul (numele si prenumele),
City Travels

Reprezentant legal :                                                                                          Semnatura ……………….
Carmen Ramona POP